Algemene Voorwaarden Bricks Aholic

Versie 1.7 | 13 april 2022

De algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing wanneer u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De algemene voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als consument. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. Huurder: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Verhuurder en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.3. Verhuurder: Intellectualis, handelend onder de naam Bricks Aholic en gevestigd aan Erfstraat 9D in Uden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 80123201.
1.4. Website: de website van Verhuurder, te raadplegen via https://bricksaholic.com en alle bijbehorende sub domeinen.
1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Verhuurder zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Huurder in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Verhuurder slechts bindend, indien en voor zover deze door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Huurder zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van Verhuurder afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. De verzendkosten kunnen ook op de Website worden teruggevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
3.3. Verhuurder is gerechtigd om in de gevallen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden kosten bij Huurder in rekening te brengen in de vorm van een boete. Een overzicht van de hoogte van de (eventueel op te leggen) boetes staan vermeld op de Website. Deze zijn te vinden op https://bricksaholic.com/boetebeleid/.
3.4. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verhuurder kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Verhuurder afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.5. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
3.6. Wijzigingen in de prijs- en abonnementsplannen. Verhuurder kan abonnementen en de prijs van de service van tijd tot tijd wijzigen; prijswijzigingen of wijzigingen in huurders abonnement(en) zijn echter niet eerder van toepassing dan 30 dagen na kennisgeving aan huurder.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Huurder van het aanbod van Verhuurder en het voldoen aan de daarbij door Verhuurder gestelde voorwaarden door middel van het klikken op de bestelknop in het bestelproces op de Website
4.2. Indien Huurder het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verhuurder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Huurder de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Huurder onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Verhuurder het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Verhuurder kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Huurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Verhuurder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
4.5. De Overeenkomst geldt voor de duur van de voltooiing van de Overeenkomst.
4.6. Verhuurder is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 5. Huurperiode
5.1. De huurperiode vangt aan op het moment dat de Verhuurde de gehuurde producten in ontvangst neemt.
5.2.De initiële huurperiode eindigt nadat de termijn van 30 dagen is verstreken, tenzij anders overeengekomen.
5.3. Huurder kan de huurperiode conform de bestelprocedure op de Website verlengen, met inachtneming van de betaalwijze uit Artikel 13.1. De huurtijd kan voor eenzelfde periode als de initiële huurperiode worden verlengd door Huurder.
5.4. Huurder kan 2 dagen voorafgaand aan het einde van de initiële huurperiode de huurperiode verlengen. Door het verlengen van de huurperiode wordt de Overeenkomst geacht te zijn verlengd voor de periode van de verlenging.

Artikel 6. Registratie
6.1. Om een bestelling te plaatsen via de Website, dient Huurder zich te registreren via het registratieformulier op de Website.
6.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Huurder een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
6.3. Huurder dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Verhuurder is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Huurder die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Huurder is. Al hetgeen gebeurt via het account van Huurder, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Huurder.
6.4. Indien Huurder weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Verhuurder daarvan in kennis te stellen, zodat Verhuurder gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 7. Levering
7.1. Zodra de bestelling door Verhuurder is ontvangen, stuurt Verhuurder de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel 7 gestelde zo spoedig mogelijk toe, tenzij Huurder de producten conform de gegeven instructie en keuzemogelijkheden op de Website komt ophalen bij Verhuurder.
7.2. De levertermijn bedraagt in beginsel vier werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Verhuurder.
7.3. Indien Verhuurder de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt hij Huurder daarvan in kennis. Huurder kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
7.4. Verhuurder raadt Huurder aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel 14 omtrent garantie en conformiteit.
7.5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Huurder. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Huurder. Als Huurder besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Artikel 8. Gebruik van de producten
8.1. Huurder heeft voor de duur van de overeengekomen huurperiode het recht om de producten te gebruiken conform deze Algemene Voorwaarden.
8.2. Huurder dient op zorgvuldige wijze met de producten om te gaan, ervoor te zorgen dat de producten overeenkomstig het toepasselijke gebruik worden gebruikt en om de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen en eventuele instructies van de Verhuurder op te volgen.
8.3. Huurder gebruikt de gehuurde producten op eigen risico.
8.4. Het is Huurder niet toegestaan om de producten door te verhuren aan een derde.
8.5. In geval van verlies, diefstal of beschadiging gedurende de huurperiode dient Huurder dit zo snel mogelijk aan Verhuurder te melden. Verhuurder is gerechtigd om Huurder te factureren met de boete, zoals deze staat vermeld op de Website. Deze is hier te vinden: https://bricksaholic.com/boetebeleid/

Artikel 9. Retourneren
9.1. Huurder is gehouden om de producten uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de Overeenkomst eindigt naar Verhuurder te retourneren, tenzij voordien verlenging van de huurperiode is overeengekomen.
9.2. Indien de huurperiode afloopt, zal Huurder de producten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 3 werkdagen conform de instructies van Verhuurder retourneren. Indien Huurder de producten niet tijdig retourneert, is Huurder over de gehele periode tot de producten gelden als geretourneerd conform Artikel 9.4 een vergoeding zoals aangegeven op de Website aan Verhuurder verschuldigd. Deze is hier te vinden: https://bricksaholic.com/boetebeleid/
9.3. Eventuele met het retourneren gepaard gaande kosten komen voor rekening van Huurder. Huurder draagt zorg voor het adequaat verpakken van de producten en dient de producten te retourneren middels verzending of door de producten in te leveren conform de op de Website aangegeven instructie, tenzij anders overeengekomen.  
9.4. De producten gelden als geretourneerd wanneer de producten binnen 3 werkdagen na afloop van de huurperiode zijn ontvangen door Verhuurder.
9.5. Huurder is gehouden de producten in dezelfde staat verkeren als hoe de producten waren toen hij ze ontving van Verhuurder, behoudens normale slijtage van de producten. Indien Verhuurder constateert dat de producten beschadigd, incompleet of op andere wijze niet in dezelfde staat als verkregen door Huurder verkeren, komen eventuele kosten voor vervanging of herstel volledig voor rekening van Huurder.

Artikel 10. Annulering
10.1. Door het bestelproces te doorlopen en na akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden (waaronder deze Algemene Voorwaarden) doet Huurder onmiddellijk en uitdrukkelijk afstand van zijn recht om de geplaatste bestelling(en) te annuleren.
10.2. Via de Website wordt Huurder vooraf of tijdens het sluiten van de Overeenkomst duidelijk geïnformeerd dat de bestelling niet geannuleerd kan worden.
10.3. Je kunt je Bricks Aholic-abonnement op elk moment opzeggen en je blijft toegang houden tot de Bricks Aholic-service tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen kunnen niet worden gerestitueerd en we bieden geen restituties of tegoeden voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of afgenomen producten en/of diensten. Ga om te annuleren naar de pagina “Abonnementen” en volg de instructies voor annuleren. Als u uw lidmaatschap opzegt, wordt uw account automatisch de mogelijkheid tot de diensten en/of producten ontzegd aan het einde van uw huidige factureringsperiode.

Artikel 11. Eigendom
11.1. De producten zijn en blijven eigendom van Verhuurder. Niets in de Overeenkomst strekt tot overdracht van de eigendom op de producten aan Huurder of derden.
11.2. Verhuurder kan de producten voorzien van markeringen of labels waardoor de producten herkenbaar zijn als eigendom van Verhuurder. Het is Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan om dergelijke markeren of labels te wijzigen, te verwijderen of onleesbaar te maken.

Artikel 12. Risico en verzekering
12.1. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de producten rust (na aflevering) gedurende de gehele huurperiode bij Huurder, ongeacht de oorzaak van het intreden van de schade.
12.2. Verlies, diefstal of beschadiging van de producten doet niets af aan de overeengekomen betalingsverplichtingen van Huurder. Eventuele kosten voor reparatie of vervanging als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging komen voor rekening van Huurder.
12.3. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de producten, is Huurder verplicht om Verhuurder hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Leverancier spant zich in om in een voorkomend geval de producten binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen of vervangen.

Artikel 13. Betaling, incasso en royering
13.1. Huurder dient betalingen aan Verhuurder volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Verhuurder is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
13.2. Indien de Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Verhuurder is gewezen op de te late betaling en Verhuurder de Huurder een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Verhuurder gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 500 met een minimum van € 100,-. Verhuurder kan ten voordele van Huurder afwijken van genoemde bedragen en percentages.
13.3. Indien Huurder meerdere keren niet conform de gestelde voorwaarden handelt en de producten niet of niet goed retourneert, kan Verhuurder de Huurder royeren voor onbepaalde tijd.
13.4. Factureringscyclus. Het abonnementsgeld voor het Bricks Aholic-abonnement wordt in rekening gebracht op uw Betaalmethode op de specifieke betalingsdatum die wordt aangegeven op de “Mijn Account”-pagina. De lengte van uw factureringscyclus is afhankelijk van het type abonnement dat u koos toen u zich aanmeldde voor de service. In sommige gevallen kan uw betalingsdatum veranderen, bijvoorbeeld als uw Betaalmethode niet succesvol is geweest, wanneer u uw abonnement wijzigt of als uw betaalde lidmaatschap is begonnen op een dag die niet in een bepaalde maand valt. Bezoek uw Accountpagina en zie op de pagina uw volgende betalingsdatum.

Artikel 14. Garantie en conformiteit
14.1. Verhuurder staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
14.2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Huurder binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Verhuurder daarvan in kennis te stellen.
14.3. Indien Verhuurder de klacht gegrond acht, worden na overleg met Huurder de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel 15 aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Huurder betaalde prijs over het product.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. Huurder dient de producten conform de voorwaarden zoals genoemd in Artikel 8 te (laten) gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van Huurder om op verantwoorde wijze om te (laten) gaan met de gehuurde producten.
15.2. Verhuurder heeft geen invloed op de manier hoe Huurder met de gehuurde producten omgaat, deze gebruikt en/of toepast. Verhuurder sluit zijn aansprakelijkheid tegenover Huurder voor schade door tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of door onrechtmatig handelen daarom uit.
15.3. Enige beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder.

Artikel 16. Klachtenprocedure
16.1. Indien Huurder een klacht heeft over een product (conform Artikel 14 aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Verhuurder, dan kan hij bij Verhuurder telefonisch of schriftelijk een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan deze Algemene Voorwaarden.
16.2. Verhuurder geeft Huurder zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Verhuurder binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Huurder.
16.3. Huurder die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 17. Persoonsgegevens
17.1. Verhuurder verwerkt de persoonsgegevens van Huurder conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://bricksaholic.com/privacy-policy/

Artikel 18. Slotbepalingen
18.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Verhuurder gevestigd is.
18.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
18.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Bricks Aholic
Udenseweg 2
5405 PA, Uden
Telefoon: 0633830153
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 80123201
Btw-nummer: NL003395849B95